You are here

Brugerråd

Her på siden kan du læse om Roskilde Badenes brugerråd

Hvad er et brugerråd?

Et brugerråd er et forum, hvor ledelsen fra Roskildebadene mødes 4 gange om året med brugerrepræsentanter for at have en dialog om forskellige emner og problemstillinger. Brugerrepræsentanterne kan både give brugernes perspektiv på overordnede emner, men kan også være med til at løse mere konkrete opgaver.

Hvorfor være med i brugerrådet?

Som medlem af brugerrådet kan I være med til at få indblik på praksis i organisationen og indsigt i, hvordan ledelsen vælger at  prioriterer. Brugere har andre erfaringer, holdninger og indgangsvinkler som personalet måske ikke altid kan se- derfor kan man være med til at belyse problemer og løsninger, som gavner alle. Et brugerråd kan derfor bl.a. give brugernes bud på, hvordan rutiner og arbejdsgange kan ændres til det bedre set med brugernes øjne.

Læs mere om brugerrådet under vedtægter.

Læs mere om Brugerrådet

 • Vedtægter

  Vedtægt for svømmehallernes brugerråd i Roskilde Kommune

  § 1 Formål og kompetencer
  Svømmehallernes brugerråd skal sikre den direkte dialog mellem brugerne og svømmehallernes ledelse om svømmehallernes 
  drift.

  Brugerrådet kan rådgive svømmehallernes ledelse og Kulturudvalget om alle forhold vedrørende svømmehallerne.

  Brugerrådet skal høres af Kulturudvalget og andre relevante kommunale instanser om alle forhold, der vedrører 
  svømmehallerne.


  § 2 Konkrete opgaver
  Svømmehallernes brugerråd har eksempelvis følgende konkrete opgaver:

   

  • At rådgive om forskellige brugergruppers ønsker og behov i forbindelse med planlægning af svømmehallernes drift.
  • At medvirke i orienteringen af brugerne om tiltag på svømmehallernes område.
  • At rådgive svømmehallernes ledelse og kommunen om prioritering af ressourcerne på svømmehallernes område inden for de økonomiske rammer, der er afstukket af kommunen
  • At rådgive om svømmehallernes åbningstid.
  • At drøfte og indstille fordeling af haltider til foreningssvømningen til Børne- og Kulturforvaltningen efter oplæg fra svømmehallernes ledelse.


  § 3 Sammensætning og valg
  Svømmehallernes brugerråd består af 5 medlemmer: 
  4, som vælges for 2 år ad gangen:

  • 1 repræsentant for svømmeforeningerne, vælges i ulige år
  • 1 repræsentant for småbørnsfamilier med børn i alderen 0-8 år, vælges i ulige år
  • 1 repræsentant for øvrige brugerne af den offentlige badning, vælges i lige år.
  • 1 repræsentant for Roskilde Idræts Union, udpeges i lige år
  • 1 repræsentant for skolebadningen udpeget af Skoleafdelingen.

  Den ledende halinspektør, dennes stedfortræder og 1 medarbejderrepræsentant udpeget af svømmehallernes  MED-udvalg deltager uden stemmeret. Halinspektøren eller dennes stedfortræder fungerer som rådets sekretær.


  Badenes administration fungerer som brugerrådets sekretariat og forestår bl.a. afholdelsen af valg til brugerrådet.

  Der vælges en suppleant for hvert medlem af brugerrådet. Suppleanten kan indkaldes ved afbud fra det faste medlem.

  Hvis et medlem ønsker at træde ud af brugerrådet, skal medlemmets suppleant træde til.

  Brugerrådet kan indbyde enkeltpersoner eller repræsentanter for grupper til at deltage i rådets drøftelser under enkelte dagsordenpunkter. Hvis dette er tilfældet skal det fremgå af dagsordenen.


  § 4 Konstituering
  Brugerrådet konstituerer sig ved første møde efter nyvalg. Formand og næstformand vælges begge blandt de 3 førstnævnte
   brugerrepræsentanter.


  § 5 Arbejdsform og mødernes afholdelse
  Brugerrådet afholder minimum 4 møder om året, der placeres hensigtsmæssigt i forhold til rådets formål og opgaver.

  Beslutninger træffes ved simpelt flertal, idet der dog skal være mindst 3 medlemmer til stede, for at rådet er beslutningsdygtigt.

  Brugerrådet kan nedsætte arbejdsgrupper vedrørende specielle opgaver.

  Formanden fastsætter tid og sted for møderne og udarbejder i samarbejde med brugerrådets sekretær dagsorden og mødereferat, 
  der udsendes af brugerrådets sekretariat.

  Der indkaldes til møde i brugerrådet med mindst 14 dages varsel. Varslet kan dog 
  afkortes af formanden, når ekstraordinært møde gør det nødvendigt. Meddelelse om endelig dagsorden og udsendelse af det
   nødvendige skriftlige materiale skal ske senest 4 dage før mødets afholdelse.

  Ethvert medlem af brugerrådet kan ved skriftlig begæring inden 8 dage før ordinære møder afholdes, få optaget punkter på 
  dagsordenen.

  Såfremt brugerrådets beslutninger er truffet ved afstemning, angives afstemningens emne samt antal stemmer for og imod i
   mødereferatet. Mindretallet kan på forlangende få indføjet mindretalsudtalelse.

  Mødereferater sendes til brugerrådets medlemmer så vidt muligt senest 7 hverdage efter mødets afholdelse. 

  Dagsordener og mødereferater skal være offentligt tilgængelige.
  Dagsordener og mødereferater hænges op på de respektive bade

  § 6 Samarbejde med Kulturudvalget
  For at sikre en god dialog mellem brugerrådet og Kulturudvalget, skal der afholdes mindst ét årligt møde mellem parterne.

  § 7 Vedtægtsændring mv.
  Vedtægten for brugerrådet fastsættes af Kulturudvalget, som også godkender senere ændringer. Brugerrådet skal høres før ændring af vedtægten.

  Tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkning af vedtægten afgøres af Kulturudvalget.

  Såvel brugerrådet som Kulturudvalget kan fremkomme med forslag til ændring af vedtægten.

  Kulturudvalget kan efter at have indhentet udtalelse fra brugerrådet beslutte at nedlægge rådet, såfremt det ikke virker efter hensigten.

  Revideret og vedtaget af Fritids- og Kulturudvalget
  den 5. november 2008

 • Medlemmer

  Medlemmer og kontaktoplysninger:

   

  Formand: Donald Boddie

  Næstformand: Mogens Halby


  Repræsentant for foreningerne:

  Repræsentant: Donald Boddie : don.boddie1947@gmail.com

   

  Repræsentant for småbørnsfamilierne:

  Repræsentant: Vakant

   

  Repræsentant for offentlige brugere:

  Repræsentant: Mogens Halby: mogens.halby@gmail.com

  Suppleant: , Anne Jørgensen ; annej4000@gmail.com

   

  Repræsentant for RIU: (udpeges)

  Mette Just: cnmj@post6.tele.dk

   

  Repræsentant for skolerne: (udpeges)

  Vakant.

   

  Svømmehals repræsentanter:

  Teknisk Servicemedarbejder Mick Plesner Hansen: mickph@roskilde.dk

 • Referater

 • Valg til brugerråd

  Når der bliver afholdt valg til Brugerrådet kan man læse om det her.

   

Senest opdateret

12.03.2018